Tietosuojaseloste

jncoins.com – verkkokaupan tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99, 10 § ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

J. Nuorala Oy
PL 63
90651 OULU

+358442040574

Y-tunnus: 2216395-1

Rekisterin yhteyshenkilö

Jani Nuorala
+358442040574
jani@jncoins.com

Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on rekisteröidyn ja/tai hänen edustamansa tahon asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen, toteuttaminen, kohdentaminen, kehittäminen ja seuranta; asiakassuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, asiakassuhteiden arviointi ja analysointi, ryhmittely ja raportointi, sekä muut kokonaisasiakkuuden ja yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset; asiakkuuteen liittyvä laskutus, asiakaspalautteen ja asiakkaan tyytyväisyystietojen kerääminen ja käsittely sekä markkinatutkimusten ja muiden kyselyiden toteuttaminen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja/tai sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena (Yhtiön asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan ja Yhtiön välinen asiakassuhde), asiakkaan antama toimeksianto, suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Käsittelytehtäviä voidaan tarvittaessa ulkoistaa Yhtiön konserniyhtiöille ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä ja tämän edustamasta tahosta voidaan tallentaa muun muassa seuraavankaltaisia tietoja:
Henkilökohtaiset perustiedot ja yhteystiedot (mm. nimi, kutsumanimi, titteli, työnantaja/rekisteröidyn edustama muu taho tämän yhteystietoineen, syntymäaika, ikä, sukupuolitieto, kieli, koulutustaustatiedot, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä muut tarpeelliset yhteystiedot kuten pikaviestitiedot, kuvat sekä tarvittaessa extranet- ym. palveluiden mahdolliset käyttäjätunnukset ja salasanat ym. tiedot);
Asiakassuhde- ja markkinointitiedot (mm. palvelujen osto-/käyttötiedot, sopimustiedot, tapaamis-/kokousmuistiot, laskutus- ja perintätiedot, asiakasnumerot ja muut mahdolliset tunnisteet, asiakassuhteen alkamis- ja päättymisajat; julkisista rekistereistä tai muista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa saatavat tiedot);

Rekisteröidyn itse tuottama tietosisältö (mm. asiakaspalute ja asiakastyytyväisyystiedot, sekä itsestään mahdollisesti antamat lisätiedot kuten rekisteröidyn vapaaehtoisesti ilmoittamat toiveet ja preferenssit);

Markkinointiin liittyvät tiedot (mm. markkinoinnin ja viestinnän toteutus- ja kohdistamistiedot eri asiointikanavissa kuten verkkopalveluissa, markkinointiin liittyvät kiellot, rajoitukset, suostumukset ja muut valinnat);

Muut asiakkuuteen tai markkinointiin liittyvät tiedot (mm. asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä sähköisen viestinnän tunniste- ja muu tieto, esim. IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi ja päätelaite, verkko-osoite sekä palvelin, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle; tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot kuten tietolähde ja tallennuspäivämäärä).

Säännönmukaiset tietolähteet

Ensisijaisesti rekisteröidyn itse antamansa tiedot sekä rekisteröidyn tai hänen edustamansa tahon asiakkuuden, palveluiden käytön, viestinnän ja asioinnin aikana syntyneet tiedot.

Henkilötietoja voidaan tarvittaessa kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä ja tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

Tietojen luovutus

Asiakas- ja markkinointitietoja ei luovuteta Yhtiön tai Yhtiön lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien tahojen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan. Verottajalle ja viranomaisille tietoja luovutetaan vain siltä osin kuin pakollista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti Yhtiön sähköisissä asiakashallinta (CRM) ja markkinointijärjestelmissä. Henkilötietoja voidaan tässä yhteydessä siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin, tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa, siinä määrin, kuin palvelun teknisen toteuttamisen kannalta on tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti tässä kuvatulla tavalla. Tiedot tuhotaan asianmukaisesti lain edellyttämällä tavalla.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja yksilötasolla vain sellaisten henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterinpitäjällä on käytössään lain edellyttämät suojaukset sekä yhtiön tietoturva- ja salassapitokäytännöt.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus. Fyysinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Lisäksi rekisteröity voi antaa Yhtiölle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi henkilötietoja voidaan säilyttää kauemmin, enintään 10 vuotta, niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa, koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi, eritysesti keräilyesineisiin liittyvän kaupan osalta.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa aiemmin tässä selosteessa kuvatulla tavalla. Poisto- ja anonymisointitoimenpiteet ovat peruuttamattomia, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastietoja. Asiakas voi myös halutessaan pyytää henkilökohtaisten asiakastietojen säilyttämistä ennen passiivisen asiakassuhteen tietojen poistoa.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Suomeksi

Maksu tulee suorittaa ennen tilauksen toimitusta. Jatkossa kanta-asiakkaille voimme myös laskuttaa suomeen.

Suomen rajojen ulkopuolelta maksaessa on mahdollisuus maksaa myös PayPal:in kautta ( + 6% ) tai suoraan pankkiin käyttäen Iban järjestelmää.

Pyrimme lähettämään ostamanne tuotteet kolmen vuorokauden sisään maksun suorituksen jälkeen, hyvin pakattuina ja huomaamattomassa kirjeessä.

Toimitusten postitus tapahtuu ilmoittamaanne osoitteeseen, joten huolehdithan ja tarkastat että ilmoittamasi osoite tulee oikein.

Toimitamme tuotteet huolellisesti ja turvallisesti.

Meillä (Rahaliike Numismatics Coins) on lakisääteinen virhevastuu myymistämme tavaroista.

Suosittelemme kirjattua tai vakuutettua lähetystä kalliimmissa ostoksissa rikkoutumisten ja katoamisten välttämiseksi.

Mahdollisissa riitatilanteissa voitte saattaa riidan kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Peruuttamisohje

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta.

Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun tavara on vastaanotettu tai siitä, kun viimeinen tavaraerä on vastaanotettu.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi teidän on ilmoitettava meille (Rahaliike Numismatics Coins, PL63 90651 Oulu , jani@jncoins.com, 044 2040 574) päätöksestänne peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse, faksilla tai sähköpostilla). Voitte käyttää oheista peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Lataa peruutuslomake PDF

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksenne peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos peruutatte tämän sopimuksen, palautamme teille kaikki teiltä saamamme suoritukset, myös toimituskustannukset (paitsi lisäkustannuksia siitä, että olette valinnut tarjoamastamme edullisimmasta vakiotoimitustavasta poikkeavan toimitustavan), viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuamme. Suoritamme palautuksen sillä maksutavalla, jota olette käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellette ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että teille ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Voimme pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes olemme saaneet tavaran takaisin tai kunnes olette osoittanut lähettäneenne tavaran takaisin.

Teidän on lähetettävä tavarat takaisin tai luovutettava ne meille viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä.
Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte tavarat takaisin ennen kyseisen 14 päivän määräajan päättymistä.
Teidän on vastattava tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kustannuksista.
Olette vastuussa vain sellaisesta tavaroiden arvon alentumisesta, joka on seurausta muusta kuin tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi tarvittavasta käsittelystä.

In English

Payment has to be paid to a bank account before sending of the order. Later we can also invoice to Finland. When paid abroad, it is a possibility to pay either via Pay Pal or direct to a bank by using Iban or Swift system. Bank connections are located as well in Finland. We aspire to send your bought articles in three days after the realized payment, well packed in unnoticeable letters. The shipments have also the rights of 14 days to return, if the article does not answer the expectation of quality criterions. Abroad out of Finland’s border the sending are delivered according to the country oriented prices. Our intention is to send the articles by using cheapest shipping forms. Posting of the sending are carried out to your advised address, so take care of the correctness of your advised address. We deliver the articles by packed very carefully and safety. Unfortunately the Coin Company of Numismatic Coins Ltd cannot have a responsibility of the lost or broken articles that is why we recommend registered or insured shipments in the cases of expensive or valuable purchases. We reserve the rights for changes.